Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

První víkend měsíce září je již několik let v evropské Satja Sáí organizaci vyhrazen setkání zástupců z jednotlivých zemí. Tak tomu bylo i v letošním roce, kdy se zástupci tentokrát sjeli do Sai Prémy, což je místo nacházející se nedaleko řeckých Atén. Cíl Satja Sáí mezinárodní organizace zůstává stále stejný a tím je „…pomoci člověku rozpoznat jeho vrozené božství“, tak jak to uvedl Satja Sáí Bába ve své promluvě z 6. ledna 1975. To však jak tento cíl naplnit se v průběhu času mění. Z toho důvodu se sjíždějí i zástupci jednotlivých evropských zemí, aby sdíleli nové zkušenosti, obtíže, výzvy a vize a společně nacházeli možné odpovědi, přičemž však se jim také mohou otevírat nové obzory nebo otázky.

Jako každý rok měli účastníci možnost slyšet zprávy z jednotlivých zemí a výborů. Jedním z nově vzniklých výborů je archivní, jenž se zabývá shromažďováním informací a předmětů, které souviseli se Satja Sáí Bábovým životem. Dalšími hodně probíranými tématy byly otázky týkající se styku s veřejností. Velký posun organizace zaznamenala v oblasti IT, ale také v oblasti zdravotnické pomoci, kdy v některých oblastech světa je činnost Satja Sáí mezinárodní organizace v této oblasti impozantní. Veškeré statistiky, data a materiály tykající se organizace za minulý rok je možné nalézt na anglických webových stránkách organizace v každoročně vydávané zprávě (http://sathyasai.org/organisation/2016-annual-report).

Ač se zástupci snaží hledat nejrůznější cesty, jak pomoci společnosti v jejím duchovním růstu, tedy zvědomování si svého vrozeného božství, nutně docházejí k Satja Sáí Bábovu konstatování z 14. ledna 1994 „…první požadavek je osobní transformace. Očistěte svá srdce, poté se celá společnost stane také čistou.“ Někdy mezi nimi může také docházet k nesouhlasu, rozdílnosti názorů, tehdy je třeba pamatovat na slova: „Pokud jste si vědomi příbuznosti, jednoty s Bohem, základní Božské jednoty, nikdo vědomě nezpůsobí bolest či zármutek někomu jinému. Nechte vaši organizaci podporovat lásku, nechte ji vonět láskou a šířit evangelium lásky skrze příklad.“ (Satja Sáí Bába, 20. prosince 1967). Podobně jako Ježíš říká svým učedníkům na rozloučenou: „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15, 10).